algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Kleine Yogi

Toepasselijkheid

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier neem je deel aan de yogalessen bij De Kleine Yogi. Je gaat dan akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor de desbetreffende locatie.

Deelname en betaling

Een strippenkaart/ lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De deelnemer gaat een overeenkomst aan voor de betreffende cursusperiode. De deelnemer betaalt het afgesproken bedrag per bankoverschrijving onder vermelding van zijn/haar naam. De betaling geschiedt vooraf.

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na de einddatum van een strippenkaart wordt het lidmaatschap zonder opzegging en zonder toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijd met een maandkaart en is dan per maand opzegbaar.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is De Kleine Yogi gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot de les te weigeren. Tevens is De Kleine Yogi alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

De proeflessen en de losse yogalessen worden via de mail overeengekomen. De losse yogalessen worden vooraf aan de les contant afgerekend. De deelnemer die een proefles of een losse yogales volgt gaat wel akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Indien een yogales om bepaalde redenen vanuit de yogadocent niet door kan gaan, wordt de deelnemer en/of ouder(s) van de deelnemer tijdig van tevoren hierover geïnformeerd. Voor de desbetreffende les zal dan een inhaalmoment worden gekozen.

Afwezigheid van de deelnemer wordt tijdig van tevoren doorgegeven via de mail op app.

Lessen kunnen uitsluitend binnen het gestelde termijn gevolgd worden. Restitutie van lesgeld i.v.m. gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.

Op Nationale feestdagen en vakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. De vakanties zijn verrekend in het cursusgeld.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico. De cursist is zich er van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt. De Kleine Yogi kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

Yoga vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle ondersteuning bieden.

De deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten m.b.t. de cursist te melden aan de docent voor aanvang van de yogales.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname van de lessen. De weigering kan gebaseerd zijn op o.a. de invloed op de veiligheid van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door De Kleine Yogi. Dit gebeurt in goed overleg met de deelnemer.

De Kleine Yogi is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

Deelnemers (en ouders/verzorgers) dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen plaatsvinden.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en De Kleine Yogi is Nederlands recht van toepassing.